Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1310 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.7, т.8 и т.9 от Раздел IV на Учредителния акт на Фондация „Русе – град на свободния дух“ , както и с чл.4, ал.1 и ал.3, чл.9, ал.1 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“ реши:

1. Приема основни насоки и програма за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г./Приложение№1/

2. Приема бюджет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г. /Приложение 2/

3.Упълномощава Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ да организира провеждането на посочените в насоките конкурси/кампании съобразно приети от УС правила, да определи класираните участници и да предостави определеното финансиране за реализиране на съответното мероприятие в изпълнение на Основни насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

Приложение 1

Основни насоки за работа на

Фондация „Русе – град на свободния дух“
през 2023 г.

Организиране на събития в подкрепа на кампанията
„Русе – град на свободния дух“

Иницииране на конкурси и селекция на проекти в направление „Местни инициативи“ с акцент върху събития и инициативи с висока обществена значимост и добавена стойност за местните общности, насърчаване на новите нестандартни и оригинални идеи в сферата на културата, културно-историческото наследство, изкуството, науката и образованието, в това число неформалното образование, иновациите, младежките дейности, развитие на гражданското общество и спорт;

 • Иницииране на иновативни събития, които подсилват ”чувството за общност” сред русенци, улесняват диалога между представители на различни културни, образователни и професионални групи, насърчават междусекторните форми на сътрудничество/ фестивали, концерти, пленери, изложби, спектакли, пърформанси, конференции и публични дискусии и др./
 • Подкрепа за реализирането на устойчиви идеи с потенциал за развитие, които допринасят за популяризирането на Русе като град на традиции и новаторство на национално и международно ниво.
 • Подкрепа и иницииране на събития в областта на масовия спорт, като основа за здравословен начин на живот.

Подкрепа на талантливи русенци, изявяващи се в различни сфери на изкуството, културата, образованието и спорта

 • Прием на искания за подпомагане и селекция на лица с изявени дарби от Община Русе в рамките на фонд „Лицата на Русе“, с цел задоволяване на образователни потребности, професионално развитие, постигане на по-високи резултати, реализация на иновативен продукт в сферата на културата и изкуството, образованието, високите технологии и спорта;
 • Поддържане на програма за подкрепа и популяризиране на изявени деца и младежи от Русе
 • Присъждане на награда „Посланици на свободния дух“ на лица с доказани постижения в областта на изкуството, културата, науката и образованието, изобретенията и новите технологии.

Популяризиране на Русе на национално и международно ниво:

Поддържане на уеб-базирани форми за информиране, популяризиране и участие (Интернет страница, присъствие в социалните мрежи, Интернет медии);

 • Организиране на кампании за популяризиране на Русе като привлекателна туристическа дестинация;
 • Поддържане на мрежа от културни посланици на кампанията „Русе – град на свободния дух“ – популярни и емблематични личности, свързани с града и региона;
 • Популяризиране и разпространяване на символите на кампанията сред представители на публичния, частния и гражданския сектор;
 • Сондиране на общественото мнение относно ефективността на кампанията „Русе – град на свободния дух“.

Мониторинг и сравнителен анализ на културните политики и събития на местно ниво

 • Анализ на добри практики;
 • Събиране и обработване на статистическа информация относно развитието на културния сектор в Русе и региона;
 • Мониторинг и сравнителен анализ на културните политики;

Набиране на средства

 • Привличане на дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на кампанията „Русе-град на свободния дух“.

Проектна дейност

 • Идентифициране на възможностите за кандидатстване за финансиране по програми на ЕС и други донорски схеми.

Разширяване и поддържане на устойчива мрежа от партньорства и междусекторно сътрудничество

 • Партньори от Русе и региона;
 • Партньори от България;
 • Партньори от Гюргево и Букурещ;
 • Партньори от Дунавските страни;
 • Партньори от побратимени на Русе градове;
 • Партньорства с потенциални спонсори на кампанията;
 • Други партньорства.

Създаване на мрежа от доброволци и стажанти

 • Привличане на младежи от неправителствени организации и клубове, студенти

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

Приложение 2

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ ЗА 2023 Г.

1. Преходен остатък
2 724 лв.1. Човешки ресурси42 000 лв.
2. Преходен остатък от целеви дарения за кампанията „Русе – град на свободния дух“ през 2022 г.1 600 лв.2. Външни услуги и реклама/ в т.ч. счетоводно и правно обслужване, реклама, банкови и държавни такси, разходи по поддръжка на офис и др./13 000 лв.
3. Целеви средства от бюджета на Община Русе за 2023 г.110 000 лв.3. Командировки в страната и чужбина500лв.
4. Дарения за 2023 г.50 000 лв.4. Реализиране на проекти по програма “Местни инициативи”и подкрепа в рамките на фонд “Лицата на Русе”108 824 лв.
Общо приходи:164 324 лв.Общо разходи:164 324 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ ЗА 2023 Г.

Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“
Фотоконкурс и изложба „Обичаме Русе“май- ноември 2023.6 000 лв.
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“
Празник на кварталамай – октомври 20237 000 лв.
ДГ Снежанка,
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“
Деца с големи сърца – доброто започва от насмай – септември 20234 292 лв.
Спелео клуб „Академик“, Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“
Едно скаутско лято в Русемай – август 2023491 лв.
Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, Общински детски център за култура и изкуство -РусеНационален конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“май – октомври 2023250 лв.
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“,
Държавен архив – Русе
Изложба „Миналото днес“май – септември 20232 500 лв.
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“, Община Русе
RUSE LIGHT & RHYTHM FEST13 май 202310 000 лв.
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“, Община Русе
Работнически спортен турнир Русемай– септември10 000 лв.
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“,
Авто –мото клуб „Русчукъ“
Парад на ретро автомобили и мотоциклети Русе 20233 юни 2023.7 000 лв.
Сдружение Градоред,
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“,
Чрез спорт към знание18 юни 20235 600 лв.
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“,
3D Street Art пленерюни 20237 000 лв.
Сдружение 4ЕТИРИ,
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“
По стъпките на музиката
5 000 лв.
Стартъп Фектъри,
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“,
Седмици на дигиталното изкуствоюни 20233 000 лв.
Сдружение „Маска България“,
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“
Тунинг фестивал Маска Riverсептември 202315 000 лв.
Общинска фондация
„Русе-град на свободния дух“, Сдружение „Грийн рок фест“
Грийн рок фестсептември 20235 000 лв.
Общинска фондация
„Русе – град на свободния дух“
Посланик на свободния дух в моето училище“септември –ноември 20234 000 лв.

Фото конкурс „Обичаме Русе“

Основната цел на конкурса е да провокира жителите и гостите на Русе да представят града като преживяна положителна емоция чрез средствата на фотографското изкуство. Конкурсът ще бъде насочен както към професионалисти, така и към любители. Творбите ще бъдат публикувани на специално създадена за целта Фейсбук страница. Експертно жури и публика ще оценят кои са най-добрите фотографии, чиито автори ще получат награди. Планирана е и изложба на открито.

Празник на квартала

Инициативата стартира с цел да приобщи кварталите на Русе към мрежата от културни пространства и да обедини хората, създавайки чувство на общност чрез изкуство. Идеята включва провеждане на две събития в два отделни квартала на града.. В програмата ще бъдат включени музикални изпълнения, забавни игри, танцово изкуство, арт ателиета и др.

Изложба „Миналото днес“

На 19 август, Световният ден на фотографията, на централния площад в Русе ще бъде експонирана изложба “Миналото днес“. Изложбата е опит да се направи връзка между минало и настояще. Фотосите, съхранявани в Държавен архив – Русе ще представят емблематичните сгради на Русе с малка история за всяка една от тях на български и на английски език. Посланието на организаторите е ,че съхраняването на културно-историческото наследство на страната ни през вековете и занапред трябва да е мисия на всеки един от нас.

XIV Национален конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Конкурсът е предназначен за ученици от цялата страна. Ще бъдат определени теми в два раздела литературно творчество и журналистика. Конкурсът се провежда по инициатива на Общински детски център за култура и изкуство – Русе, а Фондация „Русе – град на свободния дух“ ще осигури две специални награди в двата раздела

Парад на ретро автомобили и мотоциклети Русе 2023

Парад на ретро автомобили и мотоциклети ежегодно събира в Русе над 100 колекционери на класически возила от България и Румъния. Ретро автомобилите и мотоциклетите дефилират по централните улици на града, след което многобройните зрители от страната и чужбина имат възможност да разгледат и да се снимат с класическите бижута на четири колела. Експертно жури оценява автомобилите и връчва награди в различни категории. Публиката също гласува за своя фаворит. Инициативата е съпътствана с атрактивна шоу и музикална програма.

3D стрийт арт пленер

Местни и/или чуждестранни художници ежегодно обединяват усилията си в създаването на уникални мащабни 3D рисунки, които променят облика на Русе. От произведенията оживяват истории от градската действителност, известни спортисти или приказни светове, които носят на зрителите незабравими емоции.

Седмици на дигиталното изкуство

Проектът предвижда серия от обучения в областта на новите дигитални технологии, мотивиращи лекции и уъркшопи за различни възрасти ученици в следните области: дигитално рисуване; уеб програмиране; електронна търговия; дигитално предприемачество; нови децентрализирани технологии; фотография и видео и други. Седмиците на дигиталното изкуство и технологии ще бъдат един своеобразен празник на технологиите в Русе, който ще завърши с подобаващо парти, на което ще се запознаят учениците и представителите на ИТ фирмите в града. Предприемачи ще споделят своя опит, както и служители от компаниите ще разкажат за своя опит. Така в неформална обстановка учениците ще се докоснат и до реалния бизнес свят, ще установят контакт и ще могат да обсъдят в лични срещи възможностите за стаж и кариера в технологичния свят.

Чрез спорт към знание

Чрез спорт към знание е благотворителна инициатива, която има 10 – годишна история и се провежда ежегодно на територията на градовете Силистра, Русе и Добрич. Благотворителната инициатива обединява две каузи – спорт и образование. Тя подтиква жителите на всеки от посочените по-горе градове да вземат участие в благотворително еднодневно бягане и да пробягат минимум една обиколка от 400 м. Всяка пробягана обиколка се осребрява с 1 лев от спонсорите на събитието – частни фирми и организации, фондации и прочее. С общия брой обиколки пробягани за деня се определя и общата спонсорирана сума, с която организаторите закупуват книги и даряват на регионалната библиотека и читалища. Инициативата дава и три специални награди на съответно най-малък и най-възрастен участник, както и специална награда за участника пробягал най-много обиколки в рамките на събитието.

По стъпките на музиката

Първа част на събитието има семинарен характер. Лекциите ще са на теми свързани с продуцирането, правенето на песни и това как те да са правилно изградени. Какво да правим с направените песни в последствие, как и къде да ги пласираме, кои са най-удачните варианти. Как да комуникираме с медии, какво да правим в студио и на сцена. Проекта предвижда от всички участници сформирането на група от хора, която да подготви програма за концертната и заключителна част, в която на ще участват група “4етно”, вокални трио “Идепея”, дуета Димитър & Христо и тяхната банда от музиканти, както и талантливата Христина Нейкова, Искрата, както и човекът, който прави най-добрият мастъринг в България – Юлиян Янев. Останалите артисти, които да бъдат включени в заключителния концерт (шоу), ще бъдат подбрани на място, според уменията демонстрирани на майсторския клас.

Международен тунинг фестивал „Маска Light

Програмата предвижда изложение на около 70 автомобила от България, Румъния, Гърция и Македония; автомобилно озвучаване – състезание за най-силна музика. Предвидени са и съпътстващи събития, които ще привлекат вниманието на деца и възрастни, а именно разнообразие от уъркошопи, концерти на рок и поп изпълнители и много танци.

Грийн рок фест 2023

Грийн рок фест е едно от значимите събития в Русе. Идеята на фестивала е да даде шанс на групи в началото на тяхната кариера да покажат музиката си, да свирят на една сцена с родни и световни звезди. На сцената на Грийн рок фест през годините са се изявявали младежки банди от България, Румъния, Турция, Сърбия и Македония. Специални гости на фестивала са били звезди като легендите „Назарет“ , Джон Лоутън /Uriah Heep/, Джо Лин Търнър/Rainbow/, Тим „Рипър“ Оуенс /Judas Priest/, Миленко Матиевич /Steelheаrt/, „Бонфайър“, култовите български групи „Тангра“, „Б.Т.Р.“, „Кикимора“, „Обратен ефект“, Д2, българските рок емблеми Васко Кръпката, Милена Славова, Валди Тотев и Дими Димитрова. В програмата присъстват още изложби, майсторски класове

Конкурс „Посланик на свободния дух в моето училище“

Инициативата цели да утвърди ролята на учителите като съвременни будители. В рамките на конкурса ученици номинират своите учители чрез видео номинации. Съобразно подадената информация и мотивите, посочени от учениците, журито определя носителите на приза „Посланик на свободния дух в моето училище“.