Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1310

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС; във връзка с чл.30 и чл. 46, ал.2 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи – частна общинска собственост, представляващи два броя цистерни за гориво, монтирани в сутерена на училищната сградата на закритото Помощно Училище „Кирил и Методий”, предмет на АОС №6417/10.02.2011 год., находящо се в гр.Русе, ул.Йосиф Цанков №120, при начална тръжна цена от 752,00 лева общо за двата броя цистерни, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба на движимите вещи, обект на настоящото предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)