Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1311 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява схема за поставяне на преместваеми обекти 8 (осем) броя маси, всяка с размери 60/60 см., с по 2 (два) стола, 2 (два) броя чадъри над масите, 2 (два) броя кашпи за свежи цветя, с обща заета площ – 16.47 кв. м с размери 5,40/ 3,05 м, разположени пред обект: Сладкарница и сладкарско ателие, ул. „Борисова“ №6, вх. 2, ет. 1, УПИ II-655, кв. 90.1 по плана на гр. Русе, СОС с идентификатор 63427.2.655.1.49 по КККР на гр. Русе, съгласно утвърдена от Гл. Архитект схема за поставяне на преместваеми обекти;
  2. Допълва действащата Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „Б“ (пл. Свобода) – гр. Русе) , и специфичните правила към нея, одобрени с Решение №1239 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №45 от 16.02.2023 г. и съгласувана с Министерството на културата със становище изх. № СТ-84-435/ 23.06.2022 г.“ съгласно одобрена схема за поставяне на преместваеми обекти 8 (осем) броя маси, всяка с размери 60/60 см., с по 2 (два) стола, 2 (два) броя чадъри над масите, 2 (два) броя кашпи за свежи цветя, с обща заета площ – 16.47 кв. м с размери 5,40/ 3,05 м, разположени пред обект: Сладкарница и сладкарско ателие, ул. „Борисова“ №6, вх. 2, ет. 1, УПИ II-655, кв. 90.1 по плана на гр. Русе, СОС с идентификатор 63427.2.655.1.49 по КККР на гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)