Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1311 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 4а, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от Закон за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

1. Отменя Приложение № 1 към чл. 2 на Правилника за условията и реда на финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе.
2. Приема Приложение № 1 към чл. 2 на Правилника за условията и реда на финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, както следва:
„Приложение № 1 към чл.2“

В Община Русе са определени като основни, спортовете с престижни и социални функции, практикуващи се в най-голяма степен от младите хора на Русе и които предизвикват най-голям зрителски интерес.
В съответствие с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България за периода 2012 – 2022 г. и утвърждаването на Русе като един от най-главните градове в България с международно значение и с оглед на съществуващата тенденция на съизмерване на градовете най-вече в спорта, следва да бъдат подкрепени водещите русенски клубове в основните спортове с престижни и социални функции, както следва:

СПИСЪК
на основните спортове с престижни и социални функции за финансово подпомагане от община Русе и водещите клубове, които ги развиват

  

БАСКЕТБОЛ
СКБ „ДУНАВ“
ФУТБОЛ
ФК „ДУНАВ – 2010″
ВОЛЕЙБОЛ
СКВ „ДУНАВ“
ЛЕКА АТЛЕТИКА
СЛАК „ДУНАВ”
 
СЛАК „ЛОКОМОТИВ“
БОКС
БК „РУСЕ“

3. Приема промяна на Приложение № 3 към чл. 5 /4/ на Правилника за условията и реда на финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе „МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ”, прието с Решение № 478/19.02.2009г. и с последно изменение с Решение № 908/20.02.2014г. на Общински Съвет – Русе, както следва:

следва:

3.1. в т. I.1. да се чете: „13,46 %“- 70 000 лв.
3.2. в т. II. да се чете: “ 56,35 %“ – 293 000 лв. разпределени, както следва:

– СКБ „ДУНАВ“ – 34,13% – /100 000 лв./
– ФК „ДУНАВ – 2010″ – 34,13% – /100 000лв./
– СКВ „ДУНАВ“ – 6,83% – /20 000 лв./
– СЛАК „ДУНАВ” – 10,24% – /30 000 лв./
– СЛАК „ЛОКОМОТИВ” – 6,83% – /20 000 лв./
– БК „РУСЕ“ – 7,84% -/23 000 лв./

3.3. в т. III да се чете: „От общата сума /база/ на средствата за спорта (наричана по – долу за краткост общата база), се заделят средства за спортните клубове развиващи високо спортно майсторство – 21,54% – 112 000 лв., за състезания под егидата на Община Русе – 4,81% – 25 000 лв., за Награди – 1,92% – 10 000 лв., за Резерв – 1,92% – 10 000 лв. от общата база.”;
4. Утвърждава Програма „Спорт – 2015г.” и разпределението на финансовите средства в размер на 520 000 лева по раздели, както следва:

П Р О Г Р А М А „С П О Р Т“ ОБЩО: 520 000 лв.

РАЗДЕЛ 1 „УЧЕНИЧЕСКИ И МАСОВ СПОРТ“ ОБЩО: 70 000 лв.
В това число: „Ученически игри“, ученически турнири и състезания, състезания за студенти, състезания за деца в неравностойно положение и за деца в детските градини, турнири за преподаватели в системата на образованието, съфинансиране на национални ученически инициативи, дейности на ветерани, хора с увреждания, организиране на любителски турнири по различни видове спорт, спортни прояви в чест на различни празници, масови спортни и туристически прояви и др.

РАЗДЕЛ 2 „СЪСТЕЗАНИЯ ПОД ЕГИДАТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ ОБЩО: 25 000 лв.

РАЗДЕЛ 3 „ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ“ ОБЩО: 405 000 лв.
I. Подпомагане на водещи клубове развиващи основни спортове с престижни и социални функции в съответствие с Приложение № 1 към чл. 2 и финансирани по т. II от Приложение 3 към чл. 5 /4/ от „Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе“: баскетбол, волейбол, лека атлетика, футбол и бокс.

                                  293 000 лв.
СКБ „ДУНАВ“
 34,13% – /100 000 лв./ 
ФК „ДУНАВ – 2010“
 34,13% – /100 000 лв./
СКВ „ДУНАВ“
 6,83% – /20 000 лв./ 
СЛАК „ДУНАВ”
 10,24% – /30 000 лв./
СЛАК „ЛОКОМОТИВ“
 6,83%- /20 000 лв./ 
БК „РУСЕ“
7,84% -/23 000 лв./
 
II. Подпомагане на спортните клубове по т. III и т. ІV от Приложение 3 към чл. 5 /4/ от „Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе“. 112 000 лв.

РАЗДЕЛ 4 „НАГРАДИ“ ОБЩО: 10 000 лв.
В това число: Церемония по присъждане на „Спортист на годината“, награждаване на изявени спортисти, треньори и деятели, награди за престижни и призови класирания, юбилеи и годишнини./

РАЗДЕЛ 5 „РЕЗЕРВ“ ОБЩО: 10 000 лв.
Средствата да се разходват след решение на Постоянната комисия по младежта и спорта към Общински съвет – Русе /със Заповед на Кмета на Община Русе./

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)