Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1311

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1311
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
           На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10, ал.4  и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП,  във връзка с чл.12 от Наредба №1,   общинският съвет реши:
      
       І. Дава съгласие да се  проведе конкурс за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост –  СОУ”В. Левски”  с адрес – гр. Русе, ул “Гео Милев” №1, както следва:
    1. Фитнес зала с полезна площ 147,00кв.м. и начална наемна цена 60,00лв, със срок на договора – пет години.
    2. Ученически бюфет с полезна площ 93,00кв.м. и начална наемна цена 265,00лв., със срок на договора – пет години.

    ІІ. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по т.1, след влизане в сила решение на Общинския съвет, издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи Директора на училището да сключи договори за наем.