Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1311

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 30 от Наредба №1 на ОбС-Русе за общинската собственост и протокол №122 от 23.08.2011 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ-общ. от кв. 72 с площ от 990 кв. м. по плана на село Сандрово, предмет на Акт за частна общинска собственост №5364 от 29.02.2008 г., при начална тръжна цена 10 410,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
2.Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждането на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе въз основа на резултатите от търга да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)