Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1312 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.16 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

Приема:

І. Прогноза за период 2024-2026 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.03.2023 г.

ІІ. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи на община Русе за периода 2023-2024 година – Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.03.2023 г.

ІІІ. Консолидирана информация по Приложение №6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2024-2026 г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.03.2023 г.

ІV. Консолидирана информация по Приложение №6б – Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2024-2026 г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.03.2023 г.

V. Консолидирана информация по Приложение №6в -Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2024-2026 г.- съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.03.2023 г.

VІ. Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2024-2026 година – Приложение №6г от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.03.2023 г.

VII. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“, съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.03.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)