Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1312 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 118, ал. 1 от Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Общинският съвет реши:

Приема изменение и допълнение в Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе, приети с Решение № 846, по протокол № 32/12.12.2013 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
1. В „ПОЯСНЕНИЯ“ към т. 1.1. на т. 1 „Задължително условие“ на Раздел 2 „Критерии и условия при попълване на заявление за участие в класиране за прием в детски ясли“, абзац трети се изменя така:
„Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на място в детска ясла, след представяне на необходимите документи – лична карта и документ с данни за ЛНЧ на детето. Информацията за адресна регистрация на територията на Община Русе се събира по служебен път.“.
2. В т. 2.1. „Носещи точки“ на т. 2 „КРИТЕРИИ ЗА ТОЧКООБРАЗУВАНЕ“ графата „Пояснение“ на критериите К 2, К 3, К 6 и К 7 се изменя така:
2.1. Съществуващите текстове се заличават и се заменят с „Установяването на информацията става служебно, въз основа на регистъра на населението, поддържан в Община Русе.“.
3. В т. 2 на РАЗДЕЛ 3 „НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ЗАПИСВАНЕ. СРОКОВЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ЯСЛА“ подточка „а“ се отменя.
4. Създава се нов параграф 3 със следния текст:
„§3; Изменението и допълнението на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе, приети с Решение № 1312 по Протокол № 47 от 26.02.2015 г. на Общински съвет – Русе, влиза в сила от 25.03.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)