Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1312

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.12, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

І. Предоставя безвъзмездно право за управление на ЦДГ „Червената шапчица” следните недвижими имоти-общинска собственост намиращи се в гр. Русе, жк „Чародейка-Г-юг”, както следва:
1. Имотът в бл. 108, вх. В, ет. 1, ап. № 2-обект с идентификатор 63427.6.157.17.2 с АОС № 6498/30.06.2011 г.
2. Имотът в бл. 109, вх. Г, ет. 1, ап. № 2-обект с идентификатор 63427.6.157.21.2 с АОС № 6499/30.06.2011 г.
3. Имотът в бл. 403, вх. 10, ет. 1, ап. № 1-обект с идентификатор 63427.6.84.10.1 с АОС № 6500/30.06.2011 г.
4. Имотът в бл. 114, вх. З, ет. 1, ап. № 12-обект с идентификатор 63427.6.138.11.1 с АОС № 6501/30.06.2011 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповеди за предоставяне на имотите.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)