Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1313 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрации, чл. 53, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 83, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

1. Създава социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ (ЦНСТПЛПР), в Община Русе, считано от 01.07.2023 г. която се финансира от държавният бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт, до нейното приемане, регламентиращ социалната услуга като делегирана от държавата дейност с осигурено финансиране, при условие, че необходимите средства за финансиране на социалната услуга са осигурени, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната календарна година.

2 Параметри на услугата по т. 1, които са финансово обезпечени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година:

2.1. Вид: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ (ЦНСТПЛПР) за предоставяне на социални услуги по чл. 15, т. 1, 2, 4, 5 и 8 от ЗСУ;

2.2. Профил: Специализирана социална услуга;

2.3. Адрес: гр. Русе, ул. „Доростол“ №108 в сграда – публична общинска собственост по АОС № 5333 от 30.01.2008 г.;

2.4. Брой потребители: 15 /Петнадесет/

2.5. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга – определени съгласно Приложение №12 към чл.11, ал.1 от Наредбата за качеството на социалните услуги – 0,9 коефициент x 15 капацитет = 13,5 лица, съответно:

– основни специалисти: управител, социален/ни работник/ци, медицинска/и сестра/и и други.

  • служители пряко ангажирани с обслужването на потребителите – санитар/ри, асистент/ти;
  • при необходимост, препоръчителни специалисти – психолог/ози, трудотерапевт/ерготерапевт; гериатричен специалист;
  • при необходимост, подпомагащи служители – готвач, хигиенист, шофьор/поддръжка и др.

2.6 Начин на организация и управление – Община Русе до възлагане предоставянето на социалната услуга на частен доставчик, чрез провеждане на конкурс.

3. Създава социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ (ЦНСТПЛД), в Община Русе, считано от 01.07.2023 г. която се финансира от държавният бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт, до нейното приемане, регламентиращ социалната услуга като делегирана от държавата дейност с осигурено финансиране, при условие, че необходимите средства за финансиране на социалната услуга са осигурени, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната календарна година.

4. Параметри на услугата по т. 3, които са финансово обезпечени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година:

4.1. Вид: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ (ЦНСТПЛПР) за предоставяне на социални услуги по чл. 15, т. 1, 2, 4, 5 и 8 от ЗСУ;

4.2. Профил: Специализирана социална услуга;

4.3. Адрес: гр. Русе, ул. „Доростол“ №108 в сграда – публична общинска собственост по АОС № 5333 от 30.01.2008 г.;

4.4. Брой потребители: 15 /Петнадесет/

4.5. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга – определени съгласно приложение №12 към чл.11, ал.1 от Наредбата за качеството на социалните услуги – 0,9 коефициент x 15 капацитет = 13,5 лица, съответно:

– основни специалисти: управител, социален/ни работник/ци, медицинска/и сестра/и и други.

  • служители пряко ангажирани с обслужването на потребителите – санитар/ри, асистент/ти;
  • при необходимост, препоръчителни специалисти – психолог/ози, трудотерапевт/ерготерапевт; гериатричен специалист;
  • при необходимост, подпомагащи служители – готвач, хигиенист, шофьор/поддръжка и др.

4.6. Начин на организация и управление – Община Русе до възлагане предоставянето на социалната услуга на частен доставчик, чрез провеждане на конкурс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)