Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1313

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС-Русе и чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за премахване на двете общински сгради – масивна работилница със застроена площ от 362,00 кв. м. и полумасивна сграда със застроена площ от 88,00 кв. м., намиращи се в ПИ с идентификатор 63427.2.2841, по ул. „Радецки” №8, град Русе предмет на АОС №1874 от 13.03.1998 г., като премахването на същите, извозването на отпадъците и заплащането на таксата за депо отпадъци, бъдат извършени от Петър Пламенов Ангелов.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за премахването на сградите и разчистването на терена от отпадъци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)