Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1314 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с обект за изпълнение на инвестиция по Компонент 1 – Административна сграда, с адрес ул. „Котовск” №2, с идентификатор 63427.7.268.1 и РЗП 3 605 кв. м., съгласно АПОС № 4747/06.08.2015 г. по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.
  2. Обектът на инвестиция Административна сграда, с адрес ул. „Котовск” №2 ще продължи да функционира като такъв и няма да бъде закрит за период не по-малък от 5 години след крайното разплащане към бенефициента/крайния получател на финансовия ресурс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)