Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1314

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1314
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
      На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.26,ал.2 и във връзка  с чл.53, ал.4 и чл.57 от Закона за горите, чл.37  и  чл.38  от Закона за лова и опазване на дивеча, във връзка с чл.88, т.3  от  Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие   Кмета на Община Русе да подпише договор  за срок от три години с ДП”ДДС Сеслав”гр.Кубрат за управление                       на   горите   и    земите  от  горския  фонд  с  площ   14143.194 дка   в землището на село Тетово собственост на Община Русе,като до   края на 2007 год. бъде извършено ползуване както следва:
         А) отгледна сеч:
         – имот №000106 в землището на село Тетово, отдели: 45п- 234 дка;
47а-52 дка;
         Б) постепенна сеч:
        – имот №000106 в землището на село Тетово ,отдели: 51б- 228  дка;
52е- 38 дка;
        – имот №000024 в землището на село Тетово ,отдел:71а- 90 дка;
        В) гола сеч:
         – имот №000106 в землището на село Тетово ,отдели:46ж- 4 дка; 46и- 10 дка; 46к- 8 дка;49ж- 19 дка;49к- 4 дка;50а- 9 дка;50в-2 дка; 50д- 14 дка; 51г- 50 дка;
   
     2.   Дава съгласие Кмета на Община Русе да подпише  договор   с  ДП”ДДС Сеслав” гр.Кубрат за  срок   до  края  на 2007 год.да бъдат отдадени под наем  земеделските земи  в  общински   горски  фонд  в землището на село  Тетово  с   площ 197.839 дка.,  за ловностопански мероприятия свързани с производство на фураж и зимно изхранване на дивеча  срещу наемна цена от 10 лв. на декар в имот както следва:

      – имот №000106 –  земеделски  земи  в землището на село Тетово собственост на Община Русе:  отдели:  41-4   -13.601 дка;  45-1   -11.643     дка;  46-1   -32.582 дка;-6.728 дка; 47-2  -26.660 дка; 47-4  -33.066 дка;         48-2  -9.222 дка; 52-1  -11.177 дка;52-3  -20.080 дка;52-4  -33.480 дка;

       3.   Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише  договорите с ДП”ДДС Сеслав” гр. Кубрат за управление   на   горите  и   земите  в  горския   фонд   и  за   наем   на   земеделски  земи  в  горския  фонд  в  землището на село Тетово собственост на Община Русе.