Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1315 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-28 от 07.03.2023 г. от Артьом Арменович Торосян за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с проектен идентификатор 63427.300.39 по КККР на гр. Русе, образуван от ПИ с идентификатори 63427.300.37 и 300.38, находящи се в местност „Саръ баир“, землището на гр. Русе, община Русе, чрез упълномощено лице – арх. Виктор Неделчев с Пълномощно №939, издадено от Нотариус с Рег. №624 от 21.02.2023 г, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с проектен идентификатор 63427.300.39 по КККР на гр. Русе, образуван от ПИ с идентификатори 63427.300.37 и 300.38, находящи се в местност „Саръ баир“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя зона „Смесена многофункционална зона- разновидност 2“ (Смф2), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. Със скицата-предложение се предвиждат нови граници на застрояване.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с проектен идентификатор 63427.300.39 по КККР на гр. Русе, образуван от ПИ с идентификатори 63427.300.37 и 300.38, находящи се в местност „Саръ баир“, землището на гр. Русе, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.
  3. Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)