Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1315

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.91, чл. 93,т.1, чл.94 от Наредба №1 на ОбС – Русе, чл.101, ал.1, чл.107, чл.111, ал.1 от Закона за горите, Общинският съвет реши:

1. Определя ползване с План – извлечение от поземлените имоти в горските територии, собственост на Община Русе в землището на село Тетово от „СЦДП” ДП ТП „Държавно горско стопанство ”Сеслав” гр.Кубрат, както следва:
А. – отгледна сеч – в имот: № 000024 – отдели №№:
– 66 – г – 650 куб.м. дървесина;
– 66 – д – 450 куб.м. дървесина;
– 69 – а – 270 куб.м. дървесина;
– 69 – к – 200 куб.м. дървесина;
– 74 – в – 790 куб.м. дървесина;
имот №000174 – в отдели №№:
– 46 – б – 60 куб.м. дървесина;
– 46 – г – 360 куб.м. дървесина;
Б. – постепенна сеч в имот № 000024 – отдел №:
– 65 – д – 640 куб.м. дървесина;
В. – гола сеч – имот № 000024 – отдел №:
– 65 – б – 440 куб.м. дървесина.
ОБЩО ПОЛЗВАНЕ – 3860 куб.м. дървесина.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише комплектования лесосечен фонд за ползване през 2011 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)