Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1316

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 90, т.1, 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе; чл.111, чл.112, чл.113, чл. 181, ал.1, т.2, чл.181, ал.2 и чл.187, ал.1 от Закона за горите, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие за предоставяне на СЦДП „ ДП ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав” гр. Русе управлението, стопанисването, ползването, защитата и опазването на поземлени имоти в горските територии, собственост на Община Русе в землищата на: кв.Долапите – 102,697 дка; с.Долно Абланово- 213,688 дка; гр. Мартен -198,354 дка; с.Николово – 1330,535 дка; с.Ново село – 2575,313 дка; с.Просена- 272,751 дка; гр. Русе – 1624,764 дка; с.Сандрово – 499,619 дка; с. Семерджиево – 38,029 дка; кв. Средна кула – 1611,870 дка; с. Хотанца – 1954,580 дка, с. Червена вода – 484,816 дка и с. Ястребово – 100,529 дка – 97 броя поземлени имота в горски територии с обща площ 11 007,545 дка, разпределени по землища и имоти, съгласно Приложение №1.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише договор със „СЦДП” ДП ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав” гр. Русе за управление, възпроизводство, ползване и опазване на поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)