Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1317 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, Протокол №3/28.01.2015 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-57/26.11.2014 г., Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация – реконструкция на ул. „Шипка” / от бул. „Цар Освободител” до бул. „България” / и изменение на план за регулация за части от квартали 430, 432, 808, 680.1, 764, 765, 766, 769, 770, 771, 801, 805, 808, част от „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001 по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)