Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1317

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, съгласно чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе; раздел І, чл.2, ал.1, т.33; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от нежилищен имот публична общинска собственост, в сградата на Община – Русе, пл.“Свобода” №6, описан в АОС №4255 от 14.09.2004год. – за монтиране на автомат за пакетирани хранителни стоки – сандвичи, вафли, солети и др., и безалкохолни напитки във фоайето на първия етаж откъм ул. „Борисова” с площ от 1,00кв.м. и начална месечна наемна цена – 71,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
2. Възлага на Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за обекта по точка 1. след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповед определяща спечелилия търга и и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)