Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1318 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Протокол №1/07.01.2015 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-55/13.11.2014 г., Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – ИПР като от УПИ ІІ – за жилищно строителство и търговия в кв. 597 се обособяват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХХІІІ-370 – за комуникации и УПИ ХХІV-371 – за жилищно и обществено строителство. Изменя се приетата улична регулация на ж. к. „Чародейка – север” от о.т. 3600 до о.т. 3616 като се заличава уличната ос, преминаваща през о.т. 3722, 3721, 3720, 3719, 3718 и 3717. Проектират се нови осови точки от о.т. 10562 през о.т. 10563, 10564 до о.т. 10565, която се включва в о.т. 3616. Новопроектираната улица е с профил 14 м и повтаря изградената на място ул. „Зорница”. В кв. 596 се обособява нов УПИ ХХХІІІ-262 – за озеленяване и комуникации. След промяната на уличната регулация УПИ ІІ-1787 в кв. 597 става УПИ ХХV-22.
Решението може да се оспори в 30–дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)