Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1318

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години част от имот частна общинска собственост за клуб на Сдружение “Русенска търговско индустриална камара”, намиращ се в гр. Русе, ул.”Фердинанд” №3-А, ет.І, стаи № № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и ет.ІІ, стая №4 с обща площ от 185,20кв.м., и месечна наемна цена – 109,00 лв. с ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Възлага на Кмета на Община – Русе след влизане в сила Решение на Общинския съвет да издаде настанителна заповед и сключи договор за наем за срок от пет години, със Сдружение “Русенска търговско индустриална камара” за обекта по т.І.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд Русе в 14 дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)