Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1319

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от Закона за общинската собственост; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл.16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, ул.”Давид” и ул. „Борисова” с площ от 2,25кв.м. и начална месечна наемна цена 44,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекта по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)