Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 132 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 37, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 1, ал. 2, чл. 49, ал. 3, чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Протокол №2/29.01.2024 г. на Комисията по общинска собственост и съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП-ПЗ, одобрен  със Заповед №РД-01-2683/10.08.2023 г. на Кмета на Община  Русе, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване, за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда, със  застроена площ /ЗП/ от 925,40 кв.м., и с разгъната застроена площ  /РЗП/ от 2 644,00 кв.м. на всички надземни етажи, с подземен етаж (сутерен) на едно ниво с площ от 1170 кв.м., с обща площ на застройката от 3 814, 00 кв.м., включваща надземни и подземен етажи, с основна височина на застрояване до 15 м., върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.273 по КККР на град Русе, с площ от 1 322 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), а съгласно регулационния план на гр. Русе, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – за жилищно строителство, в кв. 651.3, с адрес гр.Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №6, предмет на Акт №10911/20.11.2023 г. вписан под №115, том 38, н.д. 7912, вх. рег. №14401/23.11.2023 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията за поправка на Акт №7743/25.03.2016 г.за частна общинска собственост, на стойност 795 886,60 лева /седемстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет стотинки/, без дължими данъци и такси.

Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши чрез предоставяне в собственост на Община Русе на част от новопостроената сграда, в размер на минимум 373,66 кв.м. жилищна площ във вид на жилища по смисъла на чл. 40, ал. 1 от ЗУТ, с площ до 70 кв.м. всяко /без идеалните части от общите части на сградата в режим на етажна собственост/.

Класирането на подадените оферти на явилите се и допуснати до търга участници, се извършва на база предложените от кандидатите жилищни площи, във вид на жилища, всяко с площ до 70 кв.м., в сградата, построена при реализиране на учреденото право на строеж, без включване на идеални части от общите части на сградата, като на първо място да се класира участникът, предложил най-голяма жилищна площ. Класирането се извършва до втория кандидат, съобразно оферираните жилищни площи за възмездяване  цената  на правото на строеж.

Предложения, съдържащи оферираната жилищна площ под минимално установената 373,66 кв.м., във вид на жилища всяко с площ до 70 кв.м. без включени идеални части от общите части на сградата не се допускат и не се разглеждат. Кандидатите следва да оферират жилищна площ поне в размер на минимално установената от 373,66 кв.м. или надхвърляща  същата, във вид на жилища всяко с площ до 70 кв.м. без включени идеални части от общите части в сградата, която ще се строи  при реализиране настоящата суперфиция, съобразявайки чл. 40, ал. 1 от ЗУТ, които да възмездяват цената на учреденото право на строеж.

Класирането се осъществява по възходящ ред. Броят и вида на обектите, които Община Русе ще получи в сградата се определят допълнително съобразно одобрени инвестиционни проекти за сградата.

Определя  допълнителни тръжни условия както следва:

1.Срок за изграждане на жилищната сграда, заедно с изграждане на инфраструктура, озеленяване, тротоари и въвеждане в експлоатация  – до  24 месеца от издаване на разрешението за строеж.

2.Спечелилият тръжната процедура – суперфициар се задължава за собствена сметка да събори съществуващата в имота сграда с идентификатор 63427.7.273.1, като генерираните строителни отпадъци да предаде за своя сметка за третиране, съобразно изискванията на ЗУО.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)