Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1320

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1320
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 2, чл. 31 и чл. 32, ал. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите Общинският съвет  – гр. Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 15623 дяла, представляващи 100 % от капитала на “Дезинфекционна станция – Русе” ЕООД, Русе /наричано по-нататък за краткост “дружеството”/.
2.  Начална тръжна цена – 269750 лв.
3. Стъпката на наддаване – 10000 лв.
4. Депозитът за участие в търга – 30000 лв., се внася в срок до 20 дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
5. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на община Русе, сектор “Търговия и транспорт”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 360 лв. и се заплаща в офиса на “Инвестбанк” АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
6. Срок за закупуване на тръжна документация – 19 дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
7. Срок за подаване на предложения за участие в търга  – 20 дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
8. Оглед на активите на дружеството може да се извършва всеки работен ден в срок до 16,00 часа на 20-ия ден включително от датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.
9. Търгът да се проведе на 22-тия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10,00 ч., в заседателната зала на ет. 3 на община Русе, пл. Свобода 6.
10. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло в деня на подписване на договора за продажба.
11. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор, като част от нея за приватизационната продажба на дружеството.
12. Избира  комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, която да организира и проведе търга. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 30 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.  
13. Възлага на комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
14. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи договор за приватизационна продажба на дружеството.