Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1320

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23; ал.2 от ЗМСМА и чл.7 ал.1 от раздел ІІ на Наредба №2 за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

Не се променят началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, определени съгласно Наредба №2, за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение № 196/15.05.2008 год. и последвали частични промени с решения №413/18.12.2008год.; №432/29.01.2009год.; №544/16.04.2009год., №729/10.12.2009год., №933/15.07.2010год. и №997/14.10.2010год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)