Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1321 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №1/07.01.2015 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-55/13.11.2014 г., Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – кабел 20 кVот съществуващ стълб 20 кV в имот с идентификатор 63427.32.1 от ВЕП 20 кV – ЕПО „МТП Профилакториум ОАПС” до трансформаторен пост тип БКТП20/0,4 кV в имот с идентификатор 63427.301.78 в местност „Астарджийца”, землище на гр. Русе.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)