Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1321

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1321
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.2, т.5 и чл.36а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, общинският съвет реши:

Предлага на Агенцията за социално подпомагане да увеличи капацитета на Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания с 12 бройки – 6 места за деца и 6 за младежи. Увеличава персонала на центъра с 6 бройки, както следва:
–    възпитатели – 3;
–    социален педагог – 1;
–    санитар – 1;
–    трудотерапевт – 1.
С това местата за потребители стават общо 36, персонал – 17 бройки. Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите и МТСП. Средствата за работна заплата за персонала са съобразени със средната брутна заплата в социалните дейности по държавен стандарт 310,83 лв.
Възлага на Кмета на Община Русе да определи комисия от специалисти от всички институции, които са свързани с дейността на Дневния център, която да намери трайно и удачно решение на проблема с базата на Дневния център за деца и младежи с увреждания в срок до 01.11.2007 г.
Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на ОбС до Регионалната дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – МТСП, София.