Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1321

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.99 „а” от Закона за движение по пътищата, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. В чл.53 „б”, ал.3 се създава изречение второ със следния текст:
„Кметът издава безплатна карта за паркиране по образец съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/ 376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)