Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1322 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-72/18.12.2014 г., Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план
/ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000099 в местност „Конлук дере”, землище на с. Просена.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)