Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1322

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1322
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 На основание чл. 21, ал. 1 т. 8, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 2, т.11 и чл.36а, ал. 2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет реши:

Счита за наложително откриването на три Защитени жилища като делегирана държавна дейност, в помещения общинска собственост, както следва:
апартамент в ж.к. “Дружба-3”, бл. 52 вх. В,  ет. 1, ап. 2 – тристаен
апартамент в ж.к. “Дружба-3”, бл. 52, вх. В, ет. 1, ап. 1 – четиристаен
обособена част от сградата на ДДЛРГ “Св. Д. Басарбовски”, настоящо защитено пространство, етаж 1, западно крило
Предлага на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разреши откриването на три Защитени жилища, като делегирана държавна дейност, считано от 01.01.2008 г., с капацитет, както следва:
в апартамент в ж.к. “Дружба-3”, бл. 52 вх. В,  ет. 1, ап. 2 – тристаен – 6 места, с персонал 4 бройки
в апартамент в ж.к. “Дружба-3”, бл. 52, вх. В, ет. 1, ап. 1 – четиристаен – 8 места, с персонал 5 бройки
в обособена част от сградата на ДДЛРГ “Св. Д. Басарбовски” – 8 места, с персонал 5 бройки.
Всичко места – 22, всичко персонал – 14 бройки.
Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
Средствата за работна заплата за персонала са съобразени със средната брутна заплата в социалните дейности по държавен стандарт – 310,83 лв.
За 1 година  ФРЗ 52 220 лв. ДОО 10 222 лв. ЗО 2037 лв.
Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на ОбС до Регионалната дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – МТСП, София.
Възлага на Кмета на Община Русе да подготви процедура за провеждане на конкурс за доставчик на услугата след разрешение от МТСП за откриване на услугата.