Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1322

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.21 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на ОбС – Русе за символиката на Община Русе, както следва:
1. Извършва промени в чл. 4 и чл. 5 от Глава Първа на Наредба №17 на Общински съвет като те добиват следния вид:
Чл. 4. Званията и наградите на Община Русе са:
(1) Звания:
1. Почетен гражданин на град Русе.
(2) Награди:
1. Почетен знак на Община Русе.
2. Плакет “Русе”.
3. Награда “Русе” за изкуство, култура, образование и наука.
4. Награда “Русе – 21. век”
5. Национална литературна награда “Елиас Канети”
6. Студент на годината
Чл. 5. Носителите на звания и награди се вписват в специални книги, както следва:
– за Почетни граждани на град Русе – води се от Общински съвет;
– за носители на Почетен знак на Община Русе и Плакет “Русе” – води се от отдел “Връзки с обществеността”
– за носители на Награда “Русе”, Русе – 21. век”, “Студент на годината” и Национална литературна награда “Елиас Канети” – води се от Дирекция “Култура и образование”.
2. Извършва промени в чл.26, чл.27, чл. 28 и чл. 29 от Глава Четвърта на Наредба №17 на Общински съвет като те добиват следния вид:
Чл. 26. (1) Със званието “Почетен гражданин на град Русе” се удостояват физически лица с изключителни заслуги и особен принос в областта на хуманитарните дейности, обществено-политическия, стопанския, социалния, културния и спортен живот на града.
(2) (изм. с реш. 590/27.05.05 г., реш.№986/16.09.2010 г.) Званието се придружава от удостоверение и отличителен знак, който се изработва по художествен проект, утвърден с конкурс, и приет от Общински съвет – Русе, както и от парична сума в размер на 1000 (хиляда) лева.
(3) Удостояването с наградата по ал.1 може да се извършва и посмъртно по изключение.
Чл. 27. Номинации за званието се внасят до Председателя на Общинския съвет от структури на гражданското общество, кмета на Общината, общинските съветници.
Чл. 28. Удостояването със званието “Почетен гражданин” се извършва от Общинския съвет с решение, прието с мнозинство от повече от половината от общия брой на общинските съветници, съгласно чл.5, т.21 от Правилника за организиране дейността на ОбС – Русе.
Чл. 29. (1) (изм. с реш.№986/16.09.2010 г.) Званието се връчва от Председателя на Общинския съвет тържествено в навечерието на Празника на град Русе. На тържеството се канят да присъстват почетните граждани на град Русе.
(2) По изключение званието може да се връчва от Председателя на ОбС – Русе и при други тържествени поводи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)