Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1323

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1323
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
               На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет реши:

              I.  Приема изменение в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община – Русе:
   1. Чл. 24, т. 4 се изменя така :
       “чл. 24, т. 4. Нотариално заверено съгласие от собствениците и други обитатели на самостоятелно правно основание на жилищни и не жилищни помещения в сградата, в която се намира обекта, явяващи се непосредствени съседи, както и на същите от помещенията в други сгради също непосредствени съседи с обекта.”
   2. В чл. 25 /2/ “ЗАП” се заменя с “АПК”.
   3. В “Допълнителните разпоредби” се създава нова т. 3 със следния текст :
      “т. 3 Непосредствени съседи – това са съседи обитаващи помещения, разположени непосредствено /без или с фуга/ зад странични стени, и/или под и/или над обекта”
   4. Съществуващите точки 3 и 4 стават съответно т. 4 и т. 5.