Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1324

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1324
Прието с Протокол № 61/01.06.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

І. Приема изменения и допълнения на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост:
§1. Чл. 3, ал. 1 се изменя и допълва, както следва:
– т. 1 се изменя така:
“т. 1 не притежават жилище, вила, идеални части от такива имоти, нямат учредено в тяхна полза право на строеж или право на ползване върху такива имоти”
– т. 4 се изменя така:
“т. 4 не са настанявани в жилища – общинска собственост и не са отчуждавали жилища, придобити от Община Русе”
– в т. 5 след “моторни превозни средства” се добавя “с изключение на тези, собственост на инвалиди, ползващи преференции при внос на леки автомобили”, след “земи” се добавя “и гори”, след “ателиета” се добавя “и други недвижими нежилищни имоти”
– т. 7 се изменя така:
“т. 7 имат адресна регистрация в Община Русе през последните 5 години”
– т. 10 се изменя така:
“т. 10 не обитават общинско жилище или жилище, собственост на търговско дружество”
– създава се нова т. 11 със следния текст:
“т. 11 обитават недостатъчно жилищна площ, съгласно нормите на чл. 22, ал. 1 от тази наредба”
§2. В чл. 4, ал. 1, т. 5 “заемащи” се заменя с “обитаващи”.
§3. Чл. 6, ал. 2 се изменя така:
“(2) Комисията се състои от 11 члена, от които председател-ресорния зам. кмет, трима от общинска администрация, един от ОП “Жилфонд” и шестима общински съветници.”
§4. Чл. 7 се отменя.
§5. В чл. 9 се правят следните изменения:
в чл. 9, ал. 1 след “картотеката” се добавя “ и от списъка по чл. 16”;
в чл. 9, ал. 1, т. 3 “настанените в” се заменя с “обитаващи”, след “съгласно” се допълва “чл. 22, ал. 1 от ”;
3. в чл. 9, ал. 2, изр. второ “Закона за административното производство” се заменя с “Административно – процесуалния кодекс”.
§6. Чл. 11 се изменя така:
“Чл.11. Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани се променя:
в случай на настъпили промени в обстоятелствата, декларирани по реда на чл. 8;
с решение на комисията по чл. 6 при служебно установени промени в обстоятелствата, касаещи определянето на групи и подгрупи.”
§7. В чл. 16 се правят следните изменения:
в чл. 16, ал. 1 текстът “и 30 юни” отпада
в чл. 16, ал. 2 текстът “съответно до 20 юли” отпада
§8. В чл. 23, ал. 1, след “семейство” се допълва “или домакинство”
§9. В чл. 25 се правят следните изменения:
в чл. 25, ал. 1 след “Кмета на Общината” се допълва “след решение на Комисията по чл. 6”
в чл. 25, ал. 3 навсякъде след “семейство” се допълва “или домакинство”
Чл. 25, ал. 4 се изменя така:
“(4) Ако настаненото лице в едномесечен срок от връчването на заповедта не заеме определеното му жилище, Кметът на общината може да я отмени.”
§10. Чл. 26 се изменя така:
“Чл. 26 Преди издаване на настанителната заповед, гражданите подават нова декларация за семейно и имотно състояние.”
§11. В чл. 27, ал. 2 “отменя” се заменя с “оттегля”.
§12. В чл. 28, ал. 3 “Закона за административното производство” се заменя с “Административно – процесуалния кодекс”.
§13. В чл. 31, ал. 6, изр. първо “пред окръжния съд” отпада, а “Закона за административното производство” се заменя с “Административно – процесуалния кодекс”.
§14. В чл. 31 се създава нова ал. 7 със следния текст:
“(7) Извадените от общинското жилище вещи се съхраняват в склад на ОП”Жилфонд” в продължение на шест месеца, след което се бракуват или продават.”
§15. В чл. 34, ал. 1, т. 4 “15” се заменя с “25”.
§16. В §2 от Допълнителните разпоредби “съпрузите не са навършили“ се заменя с “единият от съпрузите не е навършил”
§17. В Допълнителните разпоредби се създава нов §5 със следното съдържание:
“§ 5. “Домакинство“ са съпрузите, ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, братята и сестрите, както и децата, настанени със съдебно решение по Закона за закрила на детето, за времето на настаняването.”
§18. Досегашният §5 от ПЗР става §6.
§19. Досегашният §6 от ПЗР става §7.
§20. Досегашният §7 от ПЗР става §8.