Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1324

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, с чл. 11, ал.2, във връзка с ал1, т 2, т. 3, т.4 и ал.3 и ал. 4 от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 2008 г.) и бр.75 от 24.09.2010 г. на Министерство на образованието, младежта и науката, Общинският съвет реши:

1. Разрешава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2011 / 2012 година на територията на Община Русе в следните общински училища:

Изтеглете цялото решение от тук!