Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1325 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от ЗНА, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва:
§ 1. В член 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 придобива следната редакция: „Званието “Почетен гражданин на град Русе” се присъжда приживе или посмъртно на неосъждани български и чуждестранни граждани за:
1. постоянен и изключителен принос или заслуги за развитието на град Русе, Община Русе и Република България,
2. изключителни постижения в областта на обществено-икономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, културния и духовния живот на общината,
3. дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община Русе;
4. дарителство с непреходна стойност и обществена значимост за населените места на Община Русе,
5. спечелени високи държавни и международни отличия в областите по ал. 2,
6. проявен изключителен героизъм.“
2. В алинея 2 думите „както и от парична сума в размер на 1000 (хиляда) лева“ се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.

§. 2. В чл. 27 се създава нова алинея 2 със следния текст: “Номинацията се разглежда на председателски съвет и след негово становище председателя на Общински съвет – Русе изготвя предложение и го внася за разглеждане в Общинския съвет“ заедно със становището на председателския съвет и на мотивите му за него. Досегашният текст на чл. 27 става алинея 1.

§. 3. Чл. 28 се изменя така: „Удостояването със званието „Почетен гражданин на град Русе“ се извършва с решение на Общински съвет – Русе.

§. 4. Създава се нов чл. 29а със следния текст: „(1) Общински съвет – Русе със свое решение може да отнеме званието „Почетен гражданин на град Русе” на лица, които:
1. след присъждане на званието са осъдени за умишлено престъпление от общ харектер,
2. със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града и на Република България,
3. писмено са заявили това свое желание.
(2) Решението за отнемане на званието се приема от Общински съвет – Русе с гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.
(3) Лишените от званието „Почетен гражданин на град Русе” са длъжни да върнат отличителния знак и удостоверението в едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване от звание.“

§. 5. В чл. 43, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2.3 става: „За цялостен принос в областта на предучилищното, началното, основното, средното и висшето образование – една индивидуална“.
2. Точка 2.4. става: „За образователна институция или учителски екип – една колективна“.
3. Точка 2.8 придобива следната редакция: „За образователна институция, преподавателски или научен екип – 1 колективна.“

§. 6. Чл. 61, ал. 3 става: Формулярът за кандидатстване може да се получи от Дирекция „Култура и образование“ или да бъде изтеглен от интернет страницата на Община Русе.“.

§. 7. В чл. 68 думите „навечерието на 8 декември – Ден на българските студенти“ се заменят с: „в навечерието на 24 май“.

§. 8. В чл. 69 се създава нова алинея 2 със следния текст: „Популяризирането на наградата става в медийната кампания по чл. 44, ал. 3 от настоящата наредба“. Досегашния текст на чл. 69 се обособява в алинея 1.

§. 9. В чл. 70, ал. 2 думите „до 30 октомври“ се заменят с: „до 10 май“ и „Дирекция „Хуманитарни дейности“ става „Община Русе“.

§. 10. Чл. 73 придобива следната редакция: „Стипендиите се изплащат от Община Русе ежемесечно, в рамките на една учебна година, считано от 1 октомври на текущата година, като всяка от тях е в размер на една минимална работна заплата за страната.“

§. 11. Чл. 74 става: „Стипендиантите се оповестяват от Кмета на Община Русе или Председателя на Общинския съвет на церемонията в навечерието на 24 май, на която се връчва и награда Русе.“

§. 12. На всякъде в текста на Наредбата думите „Дирекция хуманитарни дейности“ се заменят с „Дирекция „Култура и образование“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)