Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1326 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

I. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
Параграф единствен. В чл. 61, ал. 1 отпада изразът: „в началото на следобедното заседание“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)