Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1326

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за поемане на задължение от Община Русе чрез подписване на Запис на заповед в размер на 279 986.94 лева в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект «Аз, Градът» – Фестивал за съвременна градска култура № BG161PO001/1.1-10/2010/003. Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 09.10.2013 (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
2. Упълномощава инж. Божидар Иванов Йотов – кмет на Община Русе, да подпише всички документи, изискуеми за поемане на задължението за авансово плащане чрез Запис на заповед и обезпечаването й с парични средства на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев