Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1327 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-10-10/2022г. и извлечение от Протокол №32/17.10.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съветреши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор: 47336.300.8 – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, с площ от 634 кв.м., отреден за земеделски труд и отдих, попадащ в територията по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, землището на град Мартен, местност „Калето“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, предмет на Акт №10583/27.09.2022 г. за частна общинска собственост, вписан под № 63, т. 37, вх. рег. №12851/10.10.2022 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна продажна цена в размер на 18 551,00 лева, без данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)