Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1328 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 5, ал. 5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет реши:

I.При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 11.03.2015 г. от 11:00 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе, оправомощава г-н Димитър Наков – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено в горепосочените време и място.
II.Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 11.03.2015 г. от 11:00 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе, както следва:
1.Обсъждане и приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК за обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Русе за 2015 г.;
2.Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2014 г.;
3.Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2014 г.;
4.Вземане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на общото събрание за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и за предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор – „ВиК ООД – Русе“ на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия на АВиК – Русе, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите;
5.Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи – подобект III „Главен профил“ II – Колектор „Чародейка“, част от проект „Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа – гр. Русе – Лот 2“ (Лот 2) по ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе“, на основание приемо-предавателен протокол от 27.06.2014 г., за предаване на дълготрайни материални активи от Министерство на регионалното развитие в качеството си на Възложител на Община Русе в качеството си на Бенефициент;

6.Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи – изграденото удължение на уличен водопровод от УПИ XII-998, кв. 10 по регулационния план на село Ценово на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе;
7.Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на дълготрайни материални активи – водоснабдителната мрежа на територията на село Тетово и съоръженията към нея на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе;
8.Други.
III.При настъпване на промени, в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 11.03.2015 г. от 11:00 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)