Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1328 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл.8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №13/15.01.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. СОС с идентификатор 63427.5.1059.2.19 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №5, с площ от 18,83 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2554% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9958/12.02.2021 г., вписан под №91, том 4, Н.Д. 736, ДВР 1465, вх.рег. №1465 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 21 320,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. СОС с идентификатор 63427.5.1059.2.25 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №9, с площ от 18,68 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2534% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9961/12.02.2021 г., вписан под №86, том 4, Н.Д. 732, ДВР 1457, вх.рег. №1468 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 21 150,00 лева, без дължими данъци и такси.

3. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.1 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №13, с площ от 18,17 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,235% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9963/12.02.2021 г., вписан под №92, том 4, Н.Д. 737, ДВР 1467, вх.рег. №1470 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 20 600,00 лева, без дължими данъци и такси.

4. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.10 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №14, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9983/23.02.2021 г., вписан под №137, том 5, Н.Д. 997, ДВР 1918, вх.рег. №1935 от 02.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 19 920,00 лева, без дължими данъци и такси.

5. СОС с идентификатор 63427.5.1059.4.21 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №5, с площ от 18,83 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2554% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 4, етаж 0, предмет на АЧОС №9998/02.03.2021 г., вписан под №83, том 6, Н.Д. 1155, ДВР 2198, вх.рег. №2207 от 09.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 21 320,00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжните процедури и са за сметка на спечелилите участници – купувачи.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)