Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1328

РЕШЕНИЕ № 1328
Прието с Протокол № 62/06.07.2007 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 2 и 3 от Наредба № 1 на ОбС – Русе и във връзка с чл. 8 ал. 1 от ЗОС, ОбС –Русе реши:
1. Дава съгласие за придобиване от Община Русе на прилежащия към почивна база на Община Русе в гр. Царево терен, състоящ се съгласно приложената геодезическа снимка от:
Част І с площ 1093 кв.м. попадаща в ПИ № 48619.64.60 по кадастралната карта на гр. Царево;
Част ІІ с площ 874 кв.м. попадаща в ПИ № 48619.64.26 по кадастралната карта на гр. Царево;
Част ІІІ с площ 3320 кв.м. попадаща в ПИ № 48619.64.30 по кадастралната карта на гр. Царево.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да предприеме необходимите действия по придобиване на собствеността.