Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1329 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол № 37 от 27.03.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.10.914 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: град Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Слав“ 24, с площ от 1034 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 914, кв. 129, парцел: VI-914, при граници и съседи: 63427.10.915, 63427.10.916, 63427.10.917, 63427.10.1017, 63427.10.1780, 63427.10.1600, предмет на Акт № 5981/12.06.2009г. за частна общинска собственост, вписан под № 139, том XXI, н.д. 4611, вх. рег. № 9366/02.07.2009 г. в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 27 550 лв (двадесет и седем хиляди петстотин и петдесет лева), без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.10.914 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: град Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Слав“ 24, с площ от 1034 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 914, кв. 129, парцел: VI-914, при граници и съседи: 63427.10.915, 63427.10.916, 63427.10.917, 63427.10.1017, 63427.10.1780, 63427.10.1600, предмет на Акт № 5981/12.06.2009г. за частна общинска собственост, вписан под № 139, том XXI, н.д. 4611, вх. рег. № 9366/02.07.2009 г. в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, в полза на Мирослав Тодоров Илиев и на Теодора Венелинова Илиева, срещу заплащане от купувачите на цена в размер на 27 550 лв (двадесет и седем хиляди петстотин и петдесет лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)