Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1329

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1329
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.43, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет р е ш и:

                 1. Дава съгласие да се учреди на Шукри Мехмедов Хашимов възмездно право на пристрояване върху 54,31 кв.м. и право на надстрояване на втори етаж върху 98,91 кв.м., с обща разгъната застроена площ 153,22 кв.м. на гараж №10 от гаражна група Г1, ситуирана в УПИ VІІ-за гаражи от кв.596, северно от жил.бл.302, ЖК “Чародейка – Г – север” по плана на гр.Русе, за сумата в размер на 12 160,00 лева .
                2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор в съответствие с т.1 от настоящото решение, след влизане в сила на същото.