Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1329

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51, ал.2 от Наредба на Общински съвет №23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

1. Да се включи в капиталовия бюджет на община Русе обект „Преустройство и реконструкция на обществена сграда в детска градина в ж.к. „Възраждане” – § 5206 – 120000 лв.
2. Приема коригирана План-сметка на Специален фонд за инвестиции и ДМА на Община Русе за 2011г., съгласно Приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)