Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 133 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, чл. 181, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за горите, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъдат предоставени за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на СЦДП ДП ТП ДЛС „Дунав“ – град Русе поземлени имоти в горски територии, собственост на Община Русе, посочени в Приложение № 1, за срок до 31.12.2016 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише анекс към договора за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлени имоти в горски територии и гори в земеделски земи, собственост на Община Русе, със СЦДП ДП ТП ДЛС „Дунав“ – град Русе, за предоставяне на поземлените имоти в горски територии, посочени в Приложение № 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение № 1

Списък на имоти в горски територии, собственост на Община Русе

1. Поземлен имот № 000517 с площ 5153 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: горски път.
2. Поземлен имот № 000518 с площ 7993 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7508/06.10.2015 год.
3. Поземлен имот № 000520 с площ 16774 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: горски път.
4. Поземлен имот № 000522 с площ 82 759 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7513/06.10.2015 год.
5. Поземлен имот № 000523 с площ 1625 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: двор – горско стопанство, предмет на Акт за частна общинска собственост №7514/06.10.2015 год.
6. Поземлен имот № 000536 с площ 64 543 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: иглолистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7515/06.10.2015 год.
7. Поземлен имот № 000541 с площ 45 365 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7516/06.10.2015 год.
8. Поземлен имот № 000542 с площ 8715 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7517/06.10.2015 год.
9. Поземлен имот № 000543 с площ 12 898 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7518/06.10.2015 год.
10. Поземлен имот № 000549 с площ 90 529 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7563/12.10.2015 год.
11. Поземлен имот № 000717 с площ 675 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: поляна, предмет на Акт за частна общинска собственост №7526/07.10.2015 год.
12. Поземлен имот № 000721 с площ 77 957 кв.м. находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: залесена територия, предмет на Акт за частна общинска собственост №7527/07.10.2015 год.
13. Поземлен имот № 000722 с площ 50 850 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: залесена територия, предмет на Акт за частна общинска собственост №7528/07.10.2015 год.
14. Поземлен имот № 000723 с площ 56 454 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, Община Русе, с начин на трайно ползване: залесена територия, предмет на Акт за частна общинска собственост №7529/07.10.2015 год.
15. Поземлен имот № 000724 с площ 253 688 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7530/07.10.2015 год.
16. Поземлен имот № 000727 с площ 83 567 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: залесена територия, предмет на Акт за частна общинска собственост №7531/07.10.2015 год.
17. Поземлен имот № 000748 с площ 150 521 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: залесена територия, предмет на Акт за частна общинска собственост №7507/06.10.2015 год.
18. Поземлен имот № 000749 с площ 76 613 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: залесена територия, предмет на Акт за частна общинска собственост №7532/07.10.2015 год.
19. Поземлен имот № 000751 с площ 89 201 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: залесена територия, предмет на Акт за частна общинска собственост №7533/07.10.2015 год.
20. Поземлен имот № 000753 с площ 1937 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: горски път.
21. Поземлен имот № 000754 с площ 94 752 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: залесена -територия, предмет на Акт за частна общинска собственост №7559/12.10.2015 год.
22. Поземлен имот № 000756 с площ 70 933 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: залесена територия, предмет на Акт за частна общинска собственост №7561/12.10.2015 год.
23. Поземлен имот № 000757 с площ 66 354 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: залесена територия, предмет на Акт за частна общинска собственост №7511/06.10.2015 год.
24. Поземлен имот № 000758 с площ 4890 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, община Русе, с начин на трайно ползване: залесена територия, предмет на Акт за частна общинска собственост №7583/13.10.2015 год.
25. Поземлен имот № 000759 с площ 4381 кв.м., находящ се в землището на с. Николово, местност „Текето“, Община Русе, с начин на трайно ползване: залесена територия, предмет на Акт за частна общинска собственост №7534/07.10.2015 год.
26. Поземлен имот с идентификатор 63427.3.518 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 2335 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Лагера“, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7535/08.10.2015 год.
27. Поземлен имот с идентификатор 63427.3.660 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 20 505 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Лагера“, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7536/08.10.2015 год.
28. Поземлен имот с идентификатор 63427.104.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 37 669 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Лагера“, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7537/08.10.2015 год.
29. Поземлен имот с идентификатор 63427.104.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 44 247 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Лагера“, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7538/08.10.2015 год.
30. Поземлен имот с идентификатор 63427.104.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 22 839 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Лагера“, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7539/08.10.2015 год.
31. Поземлен имот с идентификатор 63427.104.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 23 640 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Лагера“, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7540/08.10.2015 год.
32. Поземлен имот с идентификатор 63427.233.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 100 333 кв.м., с начин на трайно ползване: друг широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7541/08.10.2015 год.
33. Поземлен имот с идентификатор 63427.233.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 103 105 кв.м., с начин на трайно ползване: друг широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7547/09.10.2015 год.
34. Поземлен имот с идентификатор 63427.233.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1 230 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Чаталест дол“, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7543/09.10.2015 год.
35. Поземлен имот с идентификатор 63427.233.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 2 382 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, с начин на трайно ползване: шириколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7544/09.10.2015 год.
36. Поземлен имот с идентификатор 63427.233.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 5 242 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Чаталест дол“, с начин на трайно ползване: друг широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7545/09.10.2015 год.
37. Поземлен имот с идентификатор 63427.270.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 7 362 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: друг вид недървопроизводителна горска площ, предмет на Акт за частна общинска собственост №7546/09.10.2015 год.
38. Поземлен имот с идентификатор 63427.270.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 27 636 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7548/09.10.2015 год.
39. Поземлен имот с идентификатор 63427.270.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 123 813 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7549/12.10.2015 год.
40. Поземлен имот с идентификатор 63427.270.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 4 378 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7550/12.10.2015 год.
41. Поземлен имот с идентификатор 63427.270.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 2 300 кв.м, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, предмет на Акт за частна общинска собственост №7552/12.10.2015 год.
42. Поземлен имот с идентификатор 63427.270.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 4 047 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, предмет на Акт за частна общинска собственост №7554/12.10.2015 год.
43. Поземлен имот с идентификатор 63427.270.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 12 564 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7555/12.10.2015 год.
44. Поземлен имот с идентификатор 63427.270.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 232 947 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на Акт за частна общинска собственост №7556/12.10.2015 год.
45. Поземлен имот с идентификатор 63427.270.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 25 880 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: друг ски писта, предмет на Акт за частна общинска собственост №7557/12.10.2015 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)