Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 133 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, извлечение от Протокол №2/29.01.2024г. на Комисията по общинска собственост при Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие за обединяване на общински поземлени имоти, находящи се в гр. Русе, представляващи, както следва:
  2. застроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.411 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, застроен, находящ се в  област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. „Атанас Буров“ № 11, вид територия: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 m), с площ 958 кв. м, предмет на АЧОС №10050/23.03.2021г. ведно с построените в него две масивни едноетажни жилищни сгради с три жилища;
  3. незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.409 по КККР на гр. Русе, находящ се в област Русе, община Русе, гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ № 17, вид територия: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 m), площ 168 кв. м, стар номер 409, квартал 97, предмет на АЧОС №10048/22.03.2021г.,

с

  • поземлен имот с идентификатор 63427.2.408 по КККР на гр. Русе, находящ се в област Русе, община Русе, гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ № 19, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), с площ 406 кв. м, собственост на „Строител“ ООД, ЕИК 040314704, на Ивайло Попов и на Петя Попова, в общ урегулиран поземлен имот, чрез изработване и одобряване на ПУП, съобразно предвидения в ЗУТ ред, притежаван в режим на съсобственост от Община Русе, „Строител“ ООД, Ивайло Попов и Петя Попова, при дялове – съотношението между площите на обединяваните имоти, респективно на дяловете от обединяваните имоти, спрямо площта на обединения новообразуван УПИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)