Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 133 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и на основание чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, както и заявление с вх. №УТ-31-37/19.12.2019 г. от Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ I-„за гробищен парк“ и УПИ II и план за застрояване за УПИ III-„за гробищен храм“ в квартал 948 по плана на квартал „Средна кула“, гр. Русе. С изменението на подробния устройствен план – план за регулация се обединяват УПИ I и УПИ II в квартал 948 по плана на квартал „Средна кула“. Обособява се нов УПИ III в квартал 948 по плана на квартал „Средна кула“. С плана за застрояване, УПИ III се отрежда „за гробищен храм“ и се определя зона „обществено обслужване“ (Оо) със следните стойности: плътност на застрояване (П застр.) до 30%, интензивност на застрояване (К инт.) до 0,3, озеленена площ (П озел.) минимум 40%, височина до 15 м, етажност – 1 етаж. Застрояването е свободно, с ограничителни линии на застрояване на отстояния: 8 м от източната външна регулационна линия, 14 м от северната регулационна линия, на 7 м от южната регулационна линия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)