Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1330 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.31, ал.6 от Устава на НСОРБ и Правилника за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност“, приет с Решение № 2 от Протокол № 35 от 30.01.2015г. на УС на НСОРБ, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за участие на Община Русе във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към НСОРБ.
2. Определя участието на общината във Фонда със следните вноски:
2.1. Встъпителна вноска в размер на 2000лв.
2.2. Годишна вноска за 2015г. в размер на 1000лв.
3. Определя Спасимир Василев Димитров – Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ за представител на Община Русе в Общото събрание на Фонда.
4. Възлага на Кмета на общината да:
4.1.Внесе определените с т.2 вноски във Фонда в сроковете, съгласно
Правилника за устройството и дейността му.
4.2. Подава пред Фонда исканията за временно финансово подпомагане при
възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за
устройството идейността му.
4.3.Подписва съответните документи свързани с ползването на временно финансово подпомагане по т.4.2.
4.4.Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените в Правилника срокове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА ФОНД „ОБЩИНСКА СОЛИДАРНОСТ”

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност” за подпомагане на общините за първоетапна реакция при бедствия.

Цели и предмет на дейност на Фонда
Чл. 2. Фондът се създава с цел реализиране принципите на междуобщинската солидарност чрез сдружаване на доброволен принцип за подпомагане при организиране на спасителните и аварийно-възстановителните дейности при бедствия. Фондът има допълващи и надграждащи функции по отношение държавните политики за защита и преодоляване на щетите от бедствия.
Чл. 3. (1) Чрез Фонда се осъществява подкрепа за преодоляване на непосредствени заплахи за здравето и живота на населението и осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни и спасителни дейности на общини (или населени места в тях) в бедствено положение, включително и чрез използване на наличния капацитет в останалите общини. Чрез средства от фонда ще се подпомагат дейности като:
1. ползване на специализирана и друга техника в бедстващи общини;
2. участие на доброволци от други общини (организирани и неорганизирани);
3. командироване на експерти от други общини за оценяване на щетите и годността на сградите и публичната инфраструктура;
4. други дейности по овладяване рисковете за населението.
(2) Подпомагането от Фонда се осъществява под формата на временна финансова помощ.

Участие във Фонда
Чл. 4. Право на участие във Фонда има всяка българска община, която заяви такова желание, на основание решение на общинския съвет, и която заплаща дължимите встъпителна и годишни вноски в определения срок.
Чл. 5. Право на финансово подпомагане от Фонда има само община участник в него.
Чл. 6. Всяка община, участваща във Фонда, превежда по неговата сметка следните вноски, определени е решение на общинския съвет:
1. Встъпителна вноска, в размер не по-малък от 1 000 лв.
2. Ежегодни вноски, в размер не по-малък от 300 лв.
Чл. 7. (1) Встъпителната вноска се превежда в срок от един месец след депозиране в НСОРБ искането за участие във фонда, а годишната вноска – в срок до 30 април на съответната година.
(2) Вноските се превеждат в целева сметка на НСОРБ, като средствата по нея се управляват и отчитат по определения в този Правилник ред.
Чл. 8. Всяка община участваща във Фонда може да прекрати участието си в него с шестмесечно писмено предизвестие, след съответно решение на общинския съвет.
Чл. 9. До 1 месец след изтичане на срока по чл. 8, Фондът изплаща по сметка на общината акумулираните към момента суми от нейните вноски (встъпителна и годишни), като се приспадат отпуснати и невъзстановени помощи, ако има такива. Не се изплащат лихви по акумулираните суми.

Раздел ІІ
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА
Чл. 10. (1) Източници за набиране на средствата по Фонда са:
1. целеви вноски по чл. 6;
2. дарения и спонсорство от български и чуждестранни физически и/или юридически лица;
3. лихви по сметката на Фонда.
4. други източници, по решение на Общото събрание на НСОРБ.
(2) Разходите за провеждане на учредителното и последващи заседания на Общото събрание, както и други текущи разходи, се финансират чрез приходите по ал. 1, т.т. 2-4, а при необходимост – и от бюджета на НСОРБ.
Чл. 11. (1) Управление на Фонда се осъществява от Общото събрание на участващите в него общини и Съвет. В решението на общинския съвет за участие във Фонда се определя и представител на общината в Общото събрание. Решението се изпраща в НСОРБ в седемдневен срок от приемането му.
(2) Общото събрание:
1. Избира и освобождава Съвета или отделни негови членове;
2. Предлага изменения и допълнения Правилника за устройството и дейността на Фонда;
3. Приема годишния отчет за дейността на Фонда и неговия финансов отчет;
4. Приема решения за изключване от Фонда на общини, които не изпълняват изискванията на Правилника.
(3) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно и се свиква от Съвета по негова инициатива или по искане на поне 10 (десет) на сто от членовете на Фонда. Поканата за свикване се оповестява на членовете по електронна поща и се обявява на интернет-страницата на НСОРБ най-малко 14 (четиринадесет) дни предварително.
(4) Общото събрание се открива от председателя или членовете на Съвета и заседава при наличие на кворум повече от половината от членовете му. За събранията се водят протоколи, подписани от председателя.
(5) Общото събрание приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите членове с явно гласуване.
Чл. 12. (1) Оперативното управлението на дейностите на Фонда се осъществява от Съвет.
(2) За членове на съвета могат да бъдат избирани представители на участващите във Фонда общини, както и представители на донорски организации на Фонда.
(3) Административно- финансовото обслужване на Фонда се осъществява от НСОРБ.
Чл. 13. (1) Съветът се състои от петима членове, които избират председател и при необходимост заместник-председател от своя състав.
(2) Членовете на Съвета не получават възнаграждение за дейността си.
(3) Съветът на Фонда:
1. Избира и освобождава председател и заместник-председател на Съвета;
2. Определя с решение конкретния размер на финансовата помощ по всяка конкретна заявка по реда на чл.20;
3. Осъществява контрол за целевото разходване предоставената временна финансова помощ на общината по реда на чл.20.
4. Изготвят ежегодни финансов отчет и отчет за дейността на Фонда
5. Съдейства за набиране на дарения от физически и юридически лица
6. Привлича нови участници във Фонда;
Чл.14. Съветът взема присъствени или неприсъствени решения.
Чл. 15. Присъствени решения се вземат задължително за:
1. Приемане на годишния отчет за дейността и финансов отчет на Фонда
2. Свикване на Общо събрание на Фонда;
3. Избиране и освобождаване на председател и заместник-председател на Съвета
Чл. 16. Решенията се вземат при участие на не по-малко от четирима от членовете на Съвета. Решенията се взимат с мнозинство повече от половината от участвалите в гласуването.
Чл. 17. Член на Съвета не може да участва при вземане на решение при искане за финансово подпомагане от общината, чийто представител е той.

Раздел ІІІ
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 18. (1) Заявление за финансово подпомагане се подава от кмета на общината в НСОРБ, адресирано до Председателя на Съвета. Искането се попълва по образец (Приложение 1 и Приложение 1А) и към него се прилага копие от заповедта на кмета за обявяване на бедствено положение на територията на общината или част от нея.
(2) Искането за финансово подпомагане по размер може да бъде:
1. До общата стойност на акумулираните към момента вноски от общината;
2. До трикратния размер на стойността по т.1. В този случай към искането се добавя и кратка обосновка – видовете дейности съгласно чл. 3, за които се налага финансиране.
Чл. 19 (1) Искане за финансово подпомагане на основание чл. 18,ал. 2, т. 1 се удовлетворява от Изпълнителния директор на НСОРБ без решение на Съвета в рамките на 1 работен ден след постъпване на заявлението в НСОРБ.
(2) Средствата отпуснати за подпомагане по реда на ал. 1 се възстановяват по сметката на Фонда от съответната община в срок от шест месеца от датата на превеждането им на общината.
Чл. 20 (1) Искането за финансово подпомагане в условията на чл. 18, ал.2, т. 2 се удовлетворява след решение на Съвета и утвърждаването му от Изпълнителния директор на НСОРБ. Съветът взима решение не по-късно от три дни след постъпване на искането. При решението за размера на отпуснатата помощ членовете на Съвета се ръководят от конкретните нужди в бедстващата община, посочени в обосновката, както и от наличния финансов ресурс на Фонда. Средствата се превеждат по сметката на заявилата община до 1 работен ден след утвърждаването на решението.
(2) Община, получила подпомагане в условията на чл. 18, ал. 2, т.2, отчита пред Съвета изразходването на отпуснатата сума с доклад, описващ извършените дейности по чл. 3, в двумесечен срок след получаването й.
(3) Средствата отпуснати за подпомагане по чл. 18, ал. 2, т.2 се възстановяват по сметката на Фонда от съответната община в срок от дванадесет месеца от датата на превеждането им на общината.
Чл. 21 (1) Община, използвала изцяло възможността за финансово подпомагане от Фонда, няма право на ново подпомагане преди възстановяване на отпуснатата сума по сметката на Фонда.
(2) Върху просрочените задължения по чл. 19, ал. 2 и чл. 20, ал. 3 се дължи лихва, равняваща се на законната лихва за съответния период.
(3) В случай, че общината не възстанови отпуснатите средства в двадесет и четири месечен срок след изтичане на срока по чл.20, ал.3, Общото събрание взема решение за прекратяване на членството й, като фондът може да пристъпи към принудително събиране на частта от просрочените задължения, заедно с дължимите лихви, оставащи след приспадане на направените от нея вноски
Чл. 22. При отказ на Съвета да удовлетвори (частично или цялостно) искане на община за финансово подпомагане в дължимите срокове, общината може да оспори решението (или липсата на такова) пред Управителния съвет на НСОРБ. Той се произнася в срок до 15 дни след като бъде сезиран.
Чл. 23. Размерът на отпуснатите от Фонда суми за финансово подпомагане не може да надвишава 90% от всички налични средства по сметката му.

Раздел ІV
КОНТРОЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 24. (1) Общ контрол по управлението и отчетността на средствата на Фонда се осъществява от Общото събрание на Фонда.
(2) Текущ контрол се осъществява от Управителния съвет и Контролния съвет на НСОРБ съгласно техните уставни правомощия.
Чл.25. (1) Решенията на Съвета се публикуват на интернет-страницата на НСОРБ в деня след вземането им.
(2) Ежегодно до 31 януари Съветът изготвя отчет за дейността на Фонда за предходната календарна година.
(3) Отчетът за дейността на Фонда и финансовия му отчет се публикуват на интернет-страницата на НСОРБ.

Раздел V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящият Правилник е приет с решение на Управителния съвет на НСОРБ от 30.01.2015 г. на основание чл. 6 и 7 от Устава на НСОРБ
§2. Общините, които желаят да участват в учредяването на Фонда, заявяват това писмено до НСОРБ, с приложено съответно решение на общинския съвет, в срок до 31 март 2015 г. В решението на общинския съвет се определя и представителя на общината в Общото събрание на Фонда.
§3. Общо събрание за учредяване на Фонд „Общинска солидарност” с участието на определените представители от общините по § 2 се свиква от Изпълнителния директор на НСОРБ при заявен интерес за участие на минимум 10 на сто от всички общини.
§4. За всички неуредени в този Правилник въпроси се прилага регламентите от Устава на НСОРБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
Приложение № 1

До
Председателя на Съвета за управление на
Фонд „Общинска солидарност “

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Община ________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________
Тел., факс, ел. адрес ________________________________________________________________________

Булстат_________________________________________________________________

Уважаеми г-н/г-жо Председател,

Заявявам искане за предоставяне на временна финансова помощ от Фонд „Общинска солидарност“ на общината в общ размер на ….… (………………………) лв. на основание чл. 18, ал. 2, т. 1 от Правилника.

Средствата ще ни послужат за дейности съгласно чл. 3 от Правилника.

Моля средствата да бъдат приведени по банкова сметка на общината в банка ……………………………………………………….
IBAN ………………………………………………..

Декларирам, че средствата ще бъдат изразходени в съответствие с изискванията на чл. 3 от Правилника за устройството и дейността на Фонда и ще бъдат възстановени в сроковете на чл. 19 ал. 2.

Прилагам следните документи:
1. Заповед за обявяване на бедствено положение;

Дата: С уважение:

Кмет на община ………..


Приложение № 1А

До
Председателя на Съвета за управление на
Фонд „Общинска солидарност “

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Община _________________________________________________________________
Адрес ___________________________________________________________________
Тел., факс, ел. адрес _______________________________________________________

Булстат__________________________________________________________

Уважаеми г-н/г-жо Председател,

Заявявам искане за предоставяне на временна финансова помощ от Фонд „Общинска солидарност“ на общината в общ размер на ….… (………………………) лв. на основание чл. 18, ал, 2, т. 2 от Правилника.

Средствата ще ни послужат за следните дейности съгласно чл. 3 от Правилника (описват се видовете дейности и прогнозна стойност за всяка):
1 ……………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………..

Моля средствата да бъдат приведени по банкова сметка на общината в банка ………………
IBAN ………………………………………………..

Декларирам, че средствата ще бъдат изразходени в съответствие с изискванията на чл. 3 от Правилника за устройството и дейността на Фонда и ще бъдат възстановени в сроковете съответно на чл. 20, ал. 3.

Прилагам следните документи:
1. Заповед за обявяване на бедствено положение;
2. Обосновка на предвидените за финансиране дейности (описват се накратко вида на щетите и наложителните дейности за преодоляването им).

Дата: С уважение:

Кмет на община …………….…