Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1330

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51, ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

1. Коригира сборния бюджет на общината за 2011 г., както следва :
ПРИХОДИ
Други неданъчни приходи
§ 36 19 Други неданъчни приходи – 87 400 лв.
Приходи от продажба на общинско имущество
§ 40 40 Приходи от продажба на земя – 368 000 лв.
Трансфери от ПУДООС
§ 64 01 Получени трансфери от ПУДООС + 5 000 лв.

Всичко намаление на приходите по бюджета – 450 400 лв.

РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 Общообразователни училища
§ 10 30 Текущ ремонт – ОУ „Любен Каравелов” – 7 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 Детски ясли
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 55 000 лв.
§ 05 60 Здравно-осигурителни вноски + 6 000 лв.
§ 05 80 Доп.задължително осигуряване + 7 000 лв.
Всичко за дейност + 68 000 лв.

Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 68 000 лв.

ТЕКУЩ БЮДЖЕТ Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 Общинска администрация
§ 10 13 Постелен инвентар и облекло- Русе – 5 800 лв.
§ 10 15 Материали – км.Басарбово – 1 200 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия – км.Басарбово – 1 000 лв.
Всичко за дейност – 8 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейост 311 Целодневни детски градини
§ 10 15 Материали + 2 240 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 604 Осветление на улици и площади
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия – км.Басарбово + 2 200 лв.
Дейност 619 Др.д-сти по жил.строителство, благоустрояване …
§ 10 98 Др.некласифицирани в други параграфи разходи – 9 150 лв.

Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет – 19 710 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейост 311 Целодневни детски градини
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект: „ Професионален хладилник ЦДГ „Чучулига” – 2 бр.” + 5 800 лв.

§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект:”Изграждане на 2 бр. беседки ОДЗ „Приказен свят” с.Николово + 2 760 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект: „Мултимедийни проектори ОУ „Любен Каравелов” – 5 бр.” + 5 000 лв.
Обект: „Интерактивна дъска ОУ „Любен Каравелов” – 1 бр.” + 2 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 Детски ясли ,детски кухни и яслени групи в ОДЗ
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване
Обект: „Аналогов стерилизатор капацитет 250 литра – 38 бр. Детски ясли” – 87 400 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 606 Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „ Събирателна улица в Индустриален парк – Русе от
довеждащ път до ОТ9482 – първи етап” – 368 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички
§ 55 03 Капиталов трансфер за орг.с нестоп.цел – Областен
Ученически спортен клуб „Русчук” + 9 150 лв.
Всичко НАМАЛЕНИЕ на капиталовия бюджет – 430 690 лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 г. – 450 400 лв.
2. Приема коригираната План-сметка на Специален фонд за инвестиции и ДМА към общините(чл.10 ал..1 т.3 от ЗПСПК) на Община Русе за 2011 г., съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)