Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1331 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-66/2022 г. и извлечение от Протокол №30/19.07.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор: 63427.149.763 – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, с площ от 600 кв.м., отреден за земеделски труд и отдих, попадащ в територията по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, землището на град Русе, местност „Касева чешма“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, предмет на Акт №7354/06.10.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под №171, т. 33, вх. рег. №13144/09.10.2014 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна продажна цена в размер на 16 704,00 лева, без данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)