Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1331 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКСТРОЙ-РУСЕ“. 1, т.6, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51, ал. 2, изр. второ, чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост (ЗОС), Общинският съвет реши:

1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, като:
§ 1. В чл.3 от Глава първа, Раздел I „Общи положения“ се заличават думите „ и общинските земеделски земи, гори, пасища и мери на нейна територия“, като чл. 3 придобива следната редакция:
„Чл.3. Общинско предприятие „Управление на общински имоти” е специализирано звено на бюджетна издръжка към Община Русе за управление и стопанисване на общинските жилищни имоти и е второстепенен разпоредител на бюджетни средства.“
§ 2. В чл. 5, от Глава първа, Раздел II „Предмет на дейност“ се отменят т. 2 и т.3:
т.2.„Управление и стопанисване на общински горски фонд, добиване на дървесина и недървесни горски продукти, защита и опазване на поземлените имоти в общинските горски територии, изготвяне на Горскостопански план;” и
т.3.„Управление и стопанисване на земеделски земи от общинския поземлен фонд, включващи обработваеми и необработваеми площи, пасища, мери; отчет и контрол върху управлението.”
§3. В чл.12, от Глава втора, Раздел II „Имущество“ се заличават думите „съответно Приложение 2.2 – Общински горски фонд и Приложение 2.3 Общински поземлен фонд“, двете приложения се отменят, като се отнемат предоставените за управление имоти – общинска собственост, записани в отменените приложения.
§4. Намалява числеността на служителите в ОП „Управление на общински имоти“ с 5 щатни бройки.
т. 4.1. Отменя Приложение №1 към чл.13, от Глава втора, Раздел III „Структура“
т.4.2. Чл. 14, Глава втора, Раздел III „Структура“ се изменя така:
„Численият състав на служителите в ОП „Управление на общински имоти“ се състои от 21 щатни бройки.
т.4.3. Приема ново Приложение №1 към чл.13, от Глава втора, Раздел III „Структура“ – графично представена Организационно-управленска структура на общинско предприятие „Управление на общински имоти”, неразделна част от Правилника.
§5. Заключителни разпоредби: Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ влиза в сила от 01.04.2015 г.
2. Отписва от баланса на ОП „Управление на общински имоти” активи с балансова стойност към 01.04.2015 г. в размер на 8 061,80 лева, в т.ч. компютърно оборудване – 4 221,80 лева, програмни продукти – 1 440,00 лева и други нематериални дълготрайни активи – 2 400,00 лева (Приложение №3).
3. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”, като:
§ 1. Чл.3 от Глава първа, Раздел I „Общи положения“ се изменя, като след думите „……стопанисване на общинско имущество …“ се допълва с текста „в т. ч. общински земеделски земи, гори, пасища и мери на нейна територия“, и чл. 3 придобива следната редакция:
„Чл.3 Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” е специализирано звено на бюджетна издръжка към Община Русе за управление и стопанисване на общинско имущество, в т.ч. общински земеделски земи, гори, пасища и мери на нейна територия, за осъществяване на дейности по благоустройство, озеленяване и поддържане на чистотата на територията на Община Русе.“
§ 2. Към чл. 5, ал. 1, от Глава първа, Раздел II „Предмет на дейност“ се добавят нови т. 13 и т.14.
„т.13. Управление и стопанисване на общински горски фонд, добиване на дървесина и недървесни горски продукти, защита и опазване на поземлените имоти в общинските горски територии” ;
„т.14. Управление и стопанисване на земеделски земи от общинския поземлен фонд, включващи обработваеми и необработваеми площи, пасища, мери; отчет и контрол върху управлението.”
§ 3. Към чл. 5, от Глава първа, Раздел II „Предмет на дейност“ се създава нова алинея 3.
„(3)Дейности по въздушния транспорт: летищно осигуряване на полетите, наземно обслужване на въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на багажи, товари и поща, зареждане с горива, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на терени, помещения, площи, съоръжения и други недвижими имоти и дълготрайни материални активи.
§ 4. Чл.12, от Глава втора, Раздел II „Имущество“ се изменя, като след думите „….по предложение на кмета на Община Русе, съгласно Приложение № 2“ се допълва с думите „съответно Приложение 2.1 – Общински горски фонд и Приложение 2.2 Общински поземлен фонд“, и чл. 12 придобива следната редакция:
„Чл.12. ОП „Паркстрой – Русе” управлява предоставената му общинска собственост, изрично посочена в списъци, утвърдени с решение на Общински съвет –Русе, по предложение на кмета на Община Русе, съгласно Приложение № 2, съответно Приложение 2.1 – Общински горски фонд и Приложение 2.2 Общински поземлен фонд“, които са неразделна част от Правилника.“
§ 5. Увеличава числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе” с 6 щатни бройки.
т.5.1. Отменя Приложение №1 към чл.13, от Глава втора, Раздел III „Структура“
т.5.2. Приема ново Приложение №1 към чл.13, от Глава втора, Раздел III „Структура“ – графично представена Организационно-управленска структура
на общинско предприятие „Паркстрой-Русе“, неразделна част от Правилника.
§ 6. Изменя чл.17 от Глава трета, Раздел III „Финансиране и отчетност“, като думите „…бюджетния календар на Общината за текущата година…“ се заменят с „…определения срок“, и чл. 17 придобива следната редакция:
„Чл.17. На база на възложените задачи и дейности, Директорът на ОП „Паркстрой – Русе” изготвя мотивиран доклад за необходимите бюджетни средства за издръжка на предприятието, който внася в Община Русе в определения срок, за включване в проекта за бюджет на Община Русе за следващата година.
§ 7. Създава се нов § 5 в Заключителни разпоредби: § 5 „Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” влиза в сила от 01.04.2015 г.“
4. Предоставя за управление на ОП „Паркстрой – Русе” активи с балансова стойност към 01.04.2015 г. в размер на 8 061,80 лева, в т.ч. компютърно оборудване –4 221,80 лева, програмни продукти – 1 440,00 лева и други нематериални дълготрайни активи – 2 400,00 лева и Поземлен имот № 84049.87.164 по кадастралната карта на с. Щръклево, Община Иваново, с площ 1 762,073 дка, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, представляващ Летищен комплекс, заедно с изградените в него 25 сгради /т.1.1. от Решение № 827/19.12.2014 г. на Министерски съвет на РБ/(Приложение №3).
5. Преминаването на активите по т.2 и т.4 от настоящото решение да бъде отразено счетоводно.
6. Правата и задълженията по трудовите правоотношения, възникнали между ОП „Управление на общински имоти” и съответните работници и служители, които ще бъдат назначени в ОП „Паркстрой – Русе” в рамките на определената численост, да се уредят при спазване изискванията на ч.123, ал. 1, т. 4 и т. 7 от Кодекса на труда.
7.Възлага на Кмета на Община Русе да утвърди щатни разписания на ОП „Управление на общински имоти” и ОП „Паркстрой – Русе”.
8 . Актуализира бюджета за 2015 г. на ОП „Управление на общински имоти” – дейност 898 –„Други дейности в икономиката“ в посока намаление и бюджета за 2015 г. на ОП Паркстрой-Русе“ – Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ в посока увеличение със сумите по параграфи и численост на персонала 5 щатни бройки:
§ 101 „Заплати за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения” –
29 263 лв.
§ 551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” –3 073 лв.
§ 560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели” – 1 405 лв.
§ 580 „Вноски ДЗПО” – 819 лв.
§ 1015 „Материали” – 400 лв.
§ 1016 „Вода, горива и енергия” – 1 100 лв.
§ 1020 „Разходи за външни услуги” – 5 000 лв.
§ 1051 „Командировки в страната” – 1 000 лв.
§ 1091 „Други разходи за СБКО” – 878 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
Приложение№3

СПИСЪК

на активите, които се предоставят за управление
на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”

съгласно решение на Общински съвет – Русе № 1331/26.03.2015 г.

Допълнение към Приложение №2 на Решение №1192/13.11.2014 г.

О П И С на Дълготрайните материални активи
 
Наименование на актива
Стойност в лв.
1.
Компютърни системи – 4 броя
3826.80
2.
Програмни продукти-модули, в т.ч.:
1440.00
 
-Потребителски таблици- обща ГИС
600.00
 
– Земеползване
600.00
 
-GoGo
120.00
 
-GPS
120.00
3.
Лиценз за ползванe CADIS за 1 работно място
2400.00
 
Всичко:
7666.80
 
 
О П И С на Краткотрайните материални активи
 
Наименование на актива
Стойност в лв.
1
Лазерен принтер – 2 бр.
395.00
 
Всичко:
395.00
 
 
 
За дейност на звено „Летище Русе“
Поземлен имот № 84049.87.164  по кадастралната карта на с. Щръклево, Община Иваново, с площ 1 762,073 дка, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, представляващ Летищен комплекс, заедно с изградените в него 25 сгради /т.1.1. от Решение № 827/19.12.2014 г. на Министерски съвет на РБ/.
 
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ”

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКСТРОЙ-РУСЕ“